SETSWANA
General Words and Phrases


Greeting
Hello - Dumela
How are you? - O kae?
I am fine. - Ke teng.
Goodbye - Tsamaya sentle (go well) / Sala sentle (stay well)
Good luck - Masego

Expressions
yes - ee
no - nnyaa
please - tsweetswee
thank you - ke a leboga
help - thusang
danger - kotsi
emergency - tshoganyetso
excuse me - nxae
I am sorry. - Ke maswabi.
I love you. - Ke a go rata.

Questions / sentences
Do you accept (money/credit cards/traveler's cheques)? - A lo amogela (dikarata tsa molato/ditšheke tsa bajanata)?
How much is this? - Ke bokae?
I want ... - Ke batla ...
What are you doing? - O dira eng?
What is the time? - Ke nako mang?
Where are you going? - O ya ke?

Numbers
1 - one - nngwe
2 - two - pedi
3 - three - tharo
4 - four - nne
5 - five - tlhano
6 - six - thataro
7 - seven - supa
8 - eight - robedi
9 - nine - robongwe
10 - ten - lesome
11 - eleven - lesomenngwe
12 - twelve - lesomepedi
13 - thirteen - lesometharo
14 - fourteen - lesomenne
15 - fifteen - lesometlhano
20 - twenty - masomepedi
21 - twenty one - masomepedi nngwe
22 - twenty two - masomepedi pedi
50 - fifty - masometlhano
100 - hundred - lekgolo le le lengwe
1000 - thousand - sekete se le sengwe

Days of the week
Sunday - Latshipi
Monday - Mosupologo
Tuesday - Labobedi
Wednesday - Laboraro
Thursday - Labone
Friday - Labotlhano
Saturday - Lamatlhatso

Months of the year
January -  Ferikgong
February -  Tlhakole
March -  Mopitlwe
April -  Moranang
May -  Motsheganong
June -  Seetebogiso
July -  Phukwi
August -  Phatwe
September -  Lweetse
October -  Diphalane
November -  Ngwanatsela
December -  Sedimonthole

Computers and Internet terms
computer - khomphuta
e-mail - e-maili
e-mail address - aterese ya e-maili
Internet - Inthanete
Internet café - Khefi ya Inthanete
website - websaete
website address - aterese ya websaete


SAlanguages.com : Setswana


© J. Olivier (2009)
SAlanguages.com