ISINDEBELE
General Words and Phrases


Greeting
Hello - Lotjhani
How are you? - Unjani?
I am fine. - Ngikhona.
Fine, thank you. - Ngikhona ngiyathokoza.
Goodbye - Salakuhle.
Good luck - Iba netjhudu
Have a safe journey. - Ube nekhambo eliphephileko

Expressions
yes - Iye
no - Awa
please - Ngiyabawa
thank you - Ngiyathokoza
help - rhelebha
danger - ingozi
emergency - kuyarhaba
excuse me - Ngitshidele
I am sorry. - Ngiyacolisa
I love you. - Ngiyakuthanda

Questions / sentences
Do you accept (credit cards/traveler's cheques)? - Niyawemukela (amakarada weenkolodo/amatjhege wabavakatjhi)
How much is this? - Yimalini?
I want ... - Ngifuna...
What are you doing? - Wenzani?
What is that? - Khuyini lokho?
What is the time now? - Sikhathi bani nje?
What is this? - Khuyini lokhu?
Where are you going? - Uyaphi?

Numbers

1 - one - kunye
2 - two - kubili
3 - three - kuthathu
4 - four - kune
5 - five - kuhlanu
6 - six - sithandathu
7 - seven - likhomba
8 - eight - bunane
9 - nine - lithoba
10 - ten - litjhumi
11 - eleven - litjhumi nakunye
12 - twelve - litjhumi nambili
13 - thirteen - litjhumi nanthathu
14 - fourteen - litjhumi nakune
15 - fifteen - nahlanu
20 - twenty - matjhumi amabili
21 - twenty one - matjhumi amabili nakunye
22 - twenty two - matjhumi amabili nambili
50 - fifty - matjhumi amahlanu
100 - hundred - likhulu
1000 - thousand - ikulungwane

Days of the week
Sunday - uSonto
Monday - uMvulo
Tuesday - uLesibili
Wednesday - uLesithathu
Thursday - uLesine
Friday - uLesihlanu
Saturday - uMgqibelo

Months of the year
January - uTjhirhweni
February - uMhlolanja
March - iNtaka
April - iSihlabantangana
May - uMrhayili
June - uMgwengweni
July - uVelabahlinze
August - uRhoboyi
September - uKhukhulamungu
October - iSewula 
November - uSikinyikhaba
December - uNobayeni

Computers and Internet terms
computer - ikhompyutha
e-mail - iposo ye-elektroniki
e-mail address - i-adresi yeposo ye-elektroniki
Internet - i-Internet
Internet café - ikefi ye-Internet
website - i-website
website address - i-adresi ye-website


SAlanguages.com : IsiNdebele© Jako Olivier (2007)
E-Mail:
jako@cyberserv.co.za